Home / Sách - Giáo trình / Đại học - Cao Đẳng / Giáo trình đại cương / Chủ nghĩa xã hội khoa học / Slide bài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin

Slide bài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin

QUY LUẬT CHUYỂN HÓA TỪ NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG THÀNH NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI
Là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác – Lênin.
Chỉ cách thức của sự vận động, phát triển, theo đó sự phát triển được tiến hành theo cách thức thay đổi lượng trong mỗi sự vật dẫn đến chuyển hóa về chất của sự vật và đưa sự vật sang một trạng thái phát triển tiếp theo.
Ph.Ăng-ghen đã khái quát:
“Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất”

Tài liệu: Slide bài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin

Pages: 17

Định dạng file: Powerpoint

Đọc Online và Tải Về Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *