100 câu hỏi môn tư tưởng HCM luôn có trong đề thi

Tài liệu 100 câu hỏi môn tư tưởng HCM luôn có trong đề thi – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

100 câu hỏi môn tư tưởng HCM:

1. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu “Tự do-Bình đẳng-Bát ái” vào
năm nào?
2. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh vào thời gian nào?
3. Nguyễn Tất Thành gởi bản “yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới hội nghị Vecxay
vào thời gian nào?
4. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp
trong thời gian từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923?
5. “Luận cương của V.I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng
biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên
như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ? Đây là
cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta”. Nguyễn Ai
Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?
6. Năm 1923-1924, tại Liên xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội quốc tế nào?
7. Nguyễn Ai Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo nào?
8. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam vào
năm nào?
9. Bản chất của chủ nghĩa tư bản “là một con đĩa có 1 cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở
chính quốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấp ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy,
người ta phải đồng thời cắt bỏ cả 2 vòi. Nếu người ta chỉ cắt 1 vòi thôi thì cái vòi còn
lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị
cắt đứt sẽ mọc ra”. Câu nói đó trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?
10. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luỵên cán bộ được bộ tuyên truyền
của hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gi?

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục