200 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảng có đáp án

Bộ 200 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảng có đáp án – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG

1. Hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản đã quyết định công nhân đảng ta là một chi bộ độc lập của Quốc tế Cộng sản vào thời gian nào?
b. 11-11-1931

2. Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh vào lúc nào?
a. 18-11-1930

3. Đồng chí Trần Phú bị bắt ngày 19-4-1931 ở đâu?
c. Sài Gòn

4. Đồng chí Nguyễn Ai Quốc bị bắt ngày 6-6-1931 ở đâu?
c. Hương Cảng (Trung quốc)

5. Được sự chỉ đạo của Quốc tế cộng sản ban chấp hành lãnh đạo của đảng ở nước ngoài được thành lập vào năm nào?
b. Năm 1934

6. Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, ban lãnh đạo của đảng ở nước ngoài do ai đứng đầu?
d. Lê Hồng Phong

7. Đại hội đảng lần thứ nhất họp ở Macao (Trung quốc) có bao nhiêu Đại biểu tham dự?
c. 15 người

8. Được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, đãng ta đã kịp thời công bố chương trình hành động của đảng cộng sản đông dương vào thời gian nào?
b. Tháng 6 năm 1932

9. Tháng 7 năm 1935 Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ 7 ở Matxcơva có bao nhiêu đoàn Đại biểu các đảng cộng sản trên thế giới về dự?
d. 67 đoàn

10. Mặt trận dân chủ Đông dương chính thức thành lập vào năm nào?
c. Năm 1938

11. Tác phẩm ‘Tự chỉ trích’ của đồng chí Nguyễn Văn Cừ được phát hành vào thời gian nào?
c. 20-7-1939

12. Hội nghị Trung ương lần thứ VI (khoá I) diễn ra vào thời gian nào?
b. Tháng 11 năm 1939

13. Hội nghị Trung ương lần thứ VI (khoá I) diễn ra ở đâu?
c. Hóc Môn

14. Hội nghị Trung ương lần thứ VII (khoá I) vào thời gian nào
c. Tháng 11 năm 1940

15. Cuộc khỡi nghĩa Nam Kỳ nổ ra vào thời gian nào?
c. 23-11-1940

16. Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (khoá I) vào thời gian nào?
c. Tháng 5 năm 1941

17. Tác phẩm ‘Nhật ký trong tù’ của Nguyễn Ai Quốc được viết vào năm nào?
a. Năm 1942

18. Đề cương văn hoá Việt nam được đảng xây dựng vào năm nào?
b. Năm 1943

19. Theo chỉ thị của đồng chí Nguyễn Ai Quốc đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập khi nào?
c. 22-12-1944

20. Nhật Bản làm cuộc đảo chính Pháp để nắm độc quyền thống trị ở đông dương khi nào?
c. Ngày 9 tháng 3 năm 1945

21. Pháp nổ súng đánh chiếm Sài gòn xâm lược Việt Nam một lần nữa vào thời gian nào?
a. Ngày 23 tháng 9 năm 1945

22. Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là liên Việt) được thành lập vào thời gian nào?
b. Tháng 5 năm 1946

23. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam được thành lập khi nào?
c. Ngày 20-10-1946

24. Đại hội toàn quốc lần thứ II của đảng cộng sản đông dương họp ở đâu?
c. Tuyên Quang

25. Khối liên minh nhân dân ba nước Việt-Lào-Campuchia được thành lập khi nào?
c. Tháng 3 năm 1951

26. Hiệp định Giơnevơ kết thúc chiến tranh lập lại hoà bình ở đông dương được ký kết vào ngày nào?
c. 20-7-1954

27. Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam được thành lập khi nào?
c. 20-12-1960

28. Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt nam được thành lập ở đâu?
d. Tây Ninh

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục