Bài giảng Triết học Mác Lenin – phần 2

Bộ tài liệu triết học Mác Lenin – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY


Bài giảng Triết học Mác – Lênin (học phần 2) (NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN) Nội dung cơ bản của bài giảng Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin gồm:
CHƯƠNG IV : HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
CHƯƠNG V : HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
CHƯƠNG VI : HỌC THUYẾT KINH TẾ VỀ CNTB ĐỘC QUYỀN VÀ CNTB- ĐQ NHÀ NƯỚC

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục