Chat with us, powered by LiveChat

Bài thu hoạch quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

🏆 Tài liệu bài thu hoạch quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh – File PPT

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tưởng yêu nước chí hướng cứu nước.

− Quê hương, gia đình giàu truyền thống yêu nước

− 10 năm sống ở Huế cho Nguyễn Tất Thành thấy rõ bộ mặt thật của thực dân Pháp, đồng thời cũng giúp Người có thêm nhiều hiểu biết mới, tiến bộ.

− Tình hình đất nước: Thực dân Pháp đô hộ, nhiều cuộc khởi nghĩa của các sĩ phu yêu nước thất bại, nhân dân bị nô lệ, đói khổ, lầm than.

Þ Các yếu tố đó đã tác động đến nhận thức của Nguyễn Tất Thành và hình thành ở Người một tư tưởng yêu nước sâu sắc và một chí hướng cứu nước theo con đường mới.

  • 2. Thời kỳ 1911 1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

– Hồ Chí Minh bôn ba khắp nơi trên thế giới để tìm hiểu các cuộc cách mạng và cuộc sống nhân dân các nước; và Người chọn Pháp làm điểm dừng chân đầu tiên.

– Hồ Chí Minh có những chuyển biến quan trọng trong tư tưởng.

1919: Gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội Nghị
Véc-xây, đòi thừa nhận các quyền tự do dân chủ, bình đẳng của nhân dân Việt Nam.

1920: Đọc thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa của Lê-nin. Người tham gia Đảng Cộng sản Pháp.

Cộng đồng chia sẻ tài liệu,sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book
Logo