Bài thu hoạch quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

🏆 Tài liệu bài thu hoạch quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh – File PPT

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tưởng yêu nước chí hướng cứu nước.

− Quê hương, gia đình giàu truyền thống yêu nước

− 10 năm sống ở Huế cho Nguyễn Tất Thành thấy rõ bộ mặt thật của thực dân Pháp, đồng thời cũng giúp Người có thêm nhiều hiểu biết mới, tiến bộ.

− Tình hình đất nước: Thực dân Pháp đô hộ, nhiều cuộc khởi nghĩa của các sĩ phu yêu nước thất bại, nhân dân bị nô lệ, đói khổ, lầm than.

Þ Các yếu tố đó đã tác động đến nhận thức của Nguyễn Tất Thành và hình thành ở Người một tư tưởng yêu nước sâu sắc và một chí hướng cứu nước theo con đường mới.

  • 2. Thời kỳ 1911 1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

– Hồ Chí Minh bôn ba khắp nơi trên thế giới để tìm hiểu các cuộc cách mạng và cuộc sống nhân dân các nước; và Người chọn Pháp làm điểm dừng chân đầu tiên.

– Hồ Chí Minh có những chuyển biến quan trọng trong tư tưởng.

1919: Gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội Nghị
Véc-xây, đòi thừa nhận các quyền tự do dân chủ, bình đẳng của nhân dân Việt Nam.

1920: Đọc thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa của Lê-nin. Người tham gia Đảng Cộng sản Pháp.

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục