Đề cương ôn tập chủ nghĩa Mác Lênin

🏆 Tài liệu đề cương ôn tập chủ nghĩa Mác Lênin

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP:

Chương I : CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

 1. Phạm trù vật chất
  1. Lược khảo các quan điểm trước Mác về vật chất
  2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất
 2. Nguồn gốc, bản chất của ý thức
 3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
 4. Ý nghĩa phương pháp luận

Chương II : PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

 1. PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ
 2. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
 3. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại
 4. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
 • LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG

Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức

Chương III : CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

 1. QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT
 2. BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

III. TỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XÃ HỘI VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XÃ HỘI

 1. HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ-TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục