Đề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin HP2

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY
https://drive.google.com/open?id=1x1UCWpGzmBUPzlY2M_Nl-MJRf2D1qjqe]

Học thuyết giá trị

  1. Một hợp tác xã nông nghiệp sản xuất được 50 tấn lúa/vụ, họ bán 5 tấn để chi tiêu khác, số còn lại để ăn. Hỏi hợp tác xã trên thuộc loại hình kinh tế nào?

Đáp án : Sản xuất tự cấp tự túc (là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra nhằm để thoả mãn trực tiếp nhu cầu của người sản xuất)

  1. Một hợp tác xã nông nghiệp sản xuất được 500 tấn lúa/vụ, họ bán 450 ngàn tấn để đầu tư tái sản xuất mở rộng, số còn lại để ăn. Hỏi hợp tác xã trên thuộc loại hình sản xuất nào?

Đáp án : Sản xuất hàng hoá (là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để trao đổi hoặc mua bán trên thị trường)

  1. Thị trường có ba chủ thể cung cấp cùng một loại sản phẩm, A cung cấp 900 sản phẩm với trị giá 8 USD/SP, B cung cấp 50 sản phẩm với trị giá 7 USD/SP, C cung cấp 40 sản phẩm với trị giá 6 USD/SP. Hỏi giá trị xã hội của một sản phẩm?

Đáp án : 8 USD/SP (giá tri xã hội của một sản phẩm là giá trị của chủ thể cung cấp đại bộ phận sản phẩm đó ra xã hội) 

  1. Thị trường có bốn chủ thể cung cấp cùng một loại sản phẩm với số lượng tương đương nhau. A làm ra một hàng hóa mất 1 giờ, B mất 2 giờ, C mất 3 giờ, D mất 4 giờ. Hỏi thời gian lao động cần thiết để làm ra một sản phẩm?

Đáp án : Vì họ cung cấp số lượng sản phẩm tương tương nhau nên áp dụng công thức : (1 + 2 + 3 + 4) : 4 = 2,5 giờ

  1. Ba nhóm thợ thủ công cùng sản xuất một loại sản phẩm, nhóm thứ nhất hao phí cho một đơn vị sản phẩm là 3 giờ và làm ra 100 sản phẩm; nhóm thứ hai là 4 giờ và 200 sản phẩm; nhóm thứ ba là 5 giờ và 300 sản phẩm. Hỏi thời gian lao động xã hội cần thiết để làm ra một sản phẩm?

Đáp án : Áp dụng công thức

   [(3×100) + (4×200) + (5 x 300)] : (100+200+300) = 2600 : 600 = 4,333 giờ

  1. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa B là 6 giờ, thời gian sản xuất hàng hóa A là 3 giờ. Hỏi A và B sẽ trao đổi trên thị trường theo tỷ lệ nào?

Đáp án : 1 hàng hóa B trao đổi 2 hàng hóa A

  1. Một đơn vị sản xuất một ngày được 400 sản phẩm với tổng trị giá 900 USD. Tính giá trị một sản phẩm khi cường độ lao động tăng hai lần?

Đáp án : Khi CĐLĐ tăng 2 lần thì giá trị 1 SP vẫn không đổi và bằng :

   =  2.25USD

  1. Một đơn vị sản xuất một ngày được 400 sản phẩm với tổng trị giá 900 USD. Tính giá trị một sản phẩm khi năng suất lao động tăng hai lần?

Đáp án : Khi NSLĐ tăng 2 lần thì giá trị 1 SP giảm 2 lần :

  = 1,125USD

  1. Một đơn vị sản xuất trong một ngày được 40 sản phẩm, giá trị một sản phẩm là 10 USD. Tính giá trị tổng sản phẩm khi năng suất lao động tăng 2 lần?

Đáp án : Khi NSLĐ tăng 2 lần thì tổng giá trị sản phẩm không đổi và bằng                                          

  1. Một đơn vị sản xuất trong một ngày được 10 sản phẩm, giá trị một sản phẩm là 12 USD. Tính giá trị tổng sản phẩm khi cường độ lao động tăng hai lần?

Đáp án : Khi CĐLĐ tăng 2 lần thì tổng giá trị SP tăng 2 lần và bằng                     

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY
https://drive.google.com/open?id=1x1UCWpGzmBUPzlY2M_Nl-MJRf2D1qjqe]

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục