Đề tài Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh

Đề tài Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Đề tài I: Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh trong đó nguồn gốc nào là quan trọng quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh.

I: Lý luận về nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cách mạng toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin ở nước ta, là sự kế thừa tinh hoa văn hóa của nhân loại, là sự phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

2. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh:

2.1- Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, gia đình, thời đại.
a, điều kiện lich sử
– Từ năm 1958 đến cuối thế kỉ XIX, nước ta bị đế quốc Pháp xâm lược. các phong trào vũ trang kháng chiến liên tục nổ ra, nâng cao và lan rộng khắp cả nước: từ Trương Định, Nguyễn Trung Trực…ở Nam Bộ đến miền Trung và miền Bắc. Tuy nhiên các phong trào này đều thất bại do chưa có đường lối kháng chiến rõ ràng, lại dựa trên ý thức hệ phong kiến.
• Bước sang thế kỷ XX sai khi tạm thờ dập tắt được các cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân ta, thực dân pháp bắt tay vào cuộc khai thác lần một. Xã hội Việt Nam có sự chuyển biến và phân hóa, tầng lớp tiểu tư sản và mầm mống giai cấp tư sản bắt đầu xuất hiện. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản với một sự xuất hiện của phong trào Đông Du, Đông King Nghĩa Thục, Duy Tân … tuy nhiên chúng vẫn thất bại.
• Những năm gần thế kỷ thứ XX, thực dân Pháp vẫn thẳng tay đàn áp các phong trào yêu nước của nhân dân ta. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa (12/1907),vụ Hà Thành đầu độc bị thất bại và bì tàn sát (6/1908), người bị đày ra Côn Đảo ( Phan Chu Trinh; Huỳnh Thúc Kháng; Ngô Đức Kế…) tình hình cho thấy phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn dành thắng lợi phảI đI theo con đường mới.
b, quê hương , gia đình

• Quê hương: Nghệ Tĩnh, quê hương Hồ Chí Minh là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm,…từ nhỏ Hồ Chí Minh đã đau xót chứng kiến cuộc sống nghèo khổ, bị đàn áp, bóc lột của đồng bào mình ngay trên mảnh đất quê hương, cùng những tội ác của bọn thực dân Pháp…đã thôi thúc Người ra đi tìm đường cứu nước mới để cứu dân , cứu nước.

• Gia đình: Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước, gần gũi bới nhân dân. Thân phụ Người là một nhà Nho giàu lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, lao động càn cù có ý chí vươn lên vượt qua khó khăn, khó khăn để vượt qua gian khổ, chí hướng. Điều đó đã ảnh hưởng đến tư tưởng chính trị và nhân cách của Người.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục