Đề thi Dẫn luận ngôn ngữ học EAUT 2014 có đáp án

🏆 Đề thi Dẫn luận ngôn ngữ học EAUT 2014 có đáp án – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á – KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐỀ THI SỐ: 01

NĂM: 2014

Tên học phần: Dẫn luận ngôn ngữ học Số tín chỉ: 03

Ngành học: Ngôn ngữ Anh

Bậc đào tạo: Đại học

Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức thi: Tự luận

Được sử dụng tài liệu: Không được sử dụng tài liệu: X

Họ và tên giảng viên ra đề: ThS.Lê Thị Huệ Chữ ký:……………………..

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Bộ gồm 04 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC – năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 03 câu hỏi.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục