Chat with us, powered by LiveChat

Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

🏆 Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam là cuốn sách do Trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác – Lênin và Nhà xuất bản Tư tưởng Văn hóa trước đây tổ chức biên soạn. Sách được trình bày dưới dạng hỏi – đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm và bám sát yêu cầu chương trình bộ môn theo tinh thần đổi mới của Đại hội lần thứ VII, VIII Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đây là cuốn sách rất cần thiết cho việc giảng dạy và học tập của đông đảo cán bộ giảng dạy và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp. Xin giới thiệu đến các bạn.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Cộng đồng chia sẻ tài liệu,sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book
Logo