Home / Lịch Sử – Chính Trị

Lịch Sử – Chính Trị

Tổng hợp các tên gọi, bút danh của bác Hồ

Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng nhiều tên gọi, bút danh hay những mật hiệu khác nhau để giữ gìn sự bí mật trong hoạt động. Sau đây là những thống kê của em với những tên gọi, bút …

Read More »