Slide bài giảng Kinh tế vi mô-Chương 1: kinh tế học và những vấn đề cơ bản

Slide bài giảng nói về chương 1 của môn kinh tế học vi mô thuộc chuyên ngành kinh tế. Silde giúp chúng ta hiểu về khái niệm kinh tế học và những vấn đề cơ bản nhất về kinh tế. Ngoài ra, chúng ta sẽ hiểu được đường giới hạn …

Read More »

Đề cương hỏi đáp đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

Câu 1: Phân tích và chứng minh tính đúng đắn của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Bài làm A. Bối cảnh lịch sử : Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, sau khi cơ bản kết thúc giai đoạn xâm lược vũ trang, thực dân Pháp …

Read More »