Phân tích tiền đề ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

🏆 Tài liệu phân tích tiền đề ra đời của đảng cộng sản việt nam – Tài liệu file Word

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

LỜI MỞ ĐẦU:
Trong tình hình thế giới đang sục sôi khí thế cách mạng, nhiều phong trào công nhân nổ ra cùng với sự ra đời của nhiều Đảng cộng sản như Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Đức… đã cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào cách mạng trên toàn thế giới. Trong khi đó, ở Việt Nam phong trào công nhân, phong trào yêu nước đang diễn ra mạnh mẽ. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng Sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng, và Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn cùng với nhũng đóng góp to lớn của Nguyễn Ái Quốc trong việc tổ chức, xây dựng lực lượng cách mạng và truyền bá tư tưởng Mác – Lênin vào nước ta đã trở thành những tiền đề chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 1930.

Từ đó có thể khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước cùng với những hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh từ khi Người tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

 

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục