Phương pháp viết đồ án tốt nghiệp

🏆 Tài liệu phương pháp viết đồ án tốt nghiệp – File Zip

Xem thêm một số nội dung cần cho bạn

1. hướng dẫn quy định cấu trúc và hình thức đồ án tốt nghiệp

2. phương pháp chọn đề tài đồ án tốt nghiệp cơ khí

3. phương pháp viết đồ án tốt nghiệp

4. một số mẫu đề tài đồ án tốt nghiệp cơ khí

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1.1. Mục đích

 • Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết với thực tiễn. Trọng tâm là kiến thức các chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Kế Toán tài chính, Kế Toán doanh nghiệp, Kế Toán công…
 • Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, sinh viên thực tập, học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được ngay.
 • Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập nghiên cứu và trình bày kết quả của đề tài khoa học bằng đồ án  tốt nghiệp.

1.2. Yêu cầu

1.2.1. Đối với sinh viên

 • Hiểu và nắm vững về ngành Kế Toán và chuyên ngành Kiểm Toán, Kế Toán tài chính, Kế Toán doanh nghiệp, Kế Toán công và những kiến thức bổ trợ liên quan.
 • Tìm hiểu thực tiễn về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.
 • Nhận xét và đánh giá về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt về thực tiễn và lý thuyết áp dụng tại các cơ quan, doanh nghiệp trên cơ sở lý luận và điều kiện thực tế của cơ quan, doanh nghiệp.
 • Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong đồ án   tốt nghiệp.

1.2.2. Giảng viên hướng dẫn

 • Hướng dẫn sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập.
 • Hướng dẫn sinh viên về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.
 • Đánh giá quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần để giúp sinh viên thực hiện đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập và hướng dẫn viết đồ án  tốt nghiệp.
 • Hướng dẫn cho SV về phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học.
 • Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và quá trình thực tập của sinh viên.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục