Sách giáo khoa Tin Học lớp 11

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Tin Học lớp 11 đầy đủ – File PDF

Cuốn sách Sách Giáo Khoa Tin Học 11 – biên soạn theo chương trình mới của bộ giáo dục và đào tạo nhằm giúp các em học sinh lớp 11 làm quen với các khái niệm về lập trình , ngôn ngữ lập trình , phần mềm ..
Mục lục Sách giáo khoa Tin học 11:

CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH.

1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình.
Bài đọc thêm 1. Bạn biết gì về các ngôn ngữ lập trình?
2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình.
Bài đọc thêm 2. Ngôn ngữ Pascal.

CHƯƠNG II. CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN.

3. Cấu trúc chương trình.
4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn.
5. Khai báo biến.
6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán.
7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản.
8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.
Bài tập và thực hành 1.

CHƯƠNG III. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP.

9. Cấu trúc rẽ nhánh.
10. Cấu trúc lặp.
Bài tập và thực hành 2.

CHƯƠNG IV. KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC.

11. Kiểu mảng.
Bài tập và thực hành 3.
Bài tập và thực hành 4.
12. Kiểu xâu.
Bài tập và thực hành 5.
13. Kiểu bản ghi.

CHƯƠNG V. TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP.

14. Kiểu dữ liệu tệp.
15. Thao tác với tệp.
16. Ví dụ làm việc với tệp.

CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC.

17. Chương trình con và phân loại.
18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con.
Bài tập và thực hành 6.
Bài tập và thực hành 7.
Bài đọc thêm 3. Ai là lập trình viên đầu tiên?.
19. Thư viện chương trình con chuẩn.
Bài tập và thực hành 8.
Bài đọc thêm 4. Âm thanh.

PHỤ LỤC A.
1. Một số phép toán thường dùng.
2. Giá trị phép toán lôgic.

PHỤ LỤC B.
1. Môi trường Turbo Pascal.
2. Một số tên dành riêng.
3. Một số kiểu dữ liệu chuẩn.
4. Một số thủ tục và hàm chuẩn.
5. Câu lệnh rẽ nhánh và lặp.
6. Câu lệnh with.
7. Một số thông báo lỗi.

PHỤ LỤC C.
Câu lệnh rẽ nhánh và lặp trong C++.
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI.
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH.
Biên tập lần đầu: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN – PHẠM THỊ THANH NAM.
Biên tập tái bản: NGUYỄN THỊ NGUYÊN THUÝ.
Biên tập kĩ thuật: HOÀNG VIỆT HÙNG – TRẦN THANH HẰNG.
Trình bày bìa: LƯƠNG QUỐC HIỆP.
Sửa bản in: DƯƠNG VŨ KHÁNH THUẬN.
Chế bản: CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI.
Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sách giáo khoa Tin Học lớp 11
Sách giáo khoa Tin Học lớp 11

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục