Sách giáo khoa Tin Học lớp 8

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Tin Học lớp 8 đầy đủ – File PDF

Thông tin
Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Tin Học Lớp 8 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Chương 1: Lập trình đơn giản

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
Bài bài thực hành 1: Làm quen với Free Pascal
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán
Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình
Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
Bài 6: Câu lệnh điều kiện
Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện
Bài 7: Câu lệnh lặp
Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For…do
Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước
Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While…do
Bài 9: Làm việc với dãy số
Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình
Chương 2: Phần mềm học tập

Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out
Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times
Học vẽ hình với phần mềm Geogebra
Quan sát không gian với phần mềm Yenka

Sách giáo khoa Tin Học lớp 8
Sách giáo khoa Tin Học lớp 8

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục