Sách giáo khoa Toán lớp 4

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Toán lớp 4 đầy đủ – File PDF

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 4 là cuốn sách giáo khoa được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giáo dục hàng đầu và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép lưu hành, sử dụng trong giảng dạy tại các trường tiểu học.

Mục lục:

Ôn tập các số đến 100 000
Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
Biểu thức có chứa một chữ
Luyện tập
Các số có sáu chữ số
Luyện tập
Hàng Và lớp
So sánh các số có nhiều chữ số
Triệu Và lớp triệu
Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
Luyện tập
Luyện tập
Dãy số tự nhiên
Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Luyện tập
Yên, tạ, tấn
Bảng đơn vị đo khối lượng
Giây, thế kỉ
Luyện tập
Tìm số trung bình cộng
Luyện tập
Biểu đồ
Biểu đồ (tiếp theo)
Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Phép cộng
Phép trừ
Luyện tập
Biểu thức có chứa hai chữ
Tính chất giao hoán của phép cộng
Biểu thức có chúa ba chữ
Tính chất kết hợp của phép cộng
Luyện tập
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Luyện tập
Luyện tập chung
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Vẽ hai đường thẳng song song
Thực hành Vẽ hình chữ nhật
Thực hành Vẽ hình vuông
Luyện tập
Luyện tập chung
Nhân với số có một chữ số
Tính chất giao hoán của phép nhân
Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000
Tính chất kết hợp của phép nhân
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Đề-Xi-mét vuông
Mét vuông
Nhân một số với một tổng
Nhân một số với một hiệu
Luyện tập
Nhân với số có hai chữ số
Luyện tập
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Nhân với số có ba chữ số
Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
Luyện tập
Luyện tập chung
Chia một tổng cho một số
Chia cho số có một chữ số
Luyện tập
Chia một số cho một tích
Chia một tích cho một số
Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Chia cho số có hai chữ số
Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
Luyện tập
Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
Luyện tập
Thương có chữ số 0
Chia cho số có ba chữ số
Luyện tập
Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Dấu hiệu chia hết cho 2
Dấu hiệu chia hết cho 5
Luyện tập
Dấu hiệu chia hết cho 9
Dấu hiệu chia hết cho 3
Luyện tập
Luyện tập chung
Ki-lô-mét vuông
Luyện tập
Hình bình hành
Diện tích hình bình hành
Luyện tập
Phân số
Phân số và phép chia số tự nhiên
Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
Luyện tập
Phân số bằng nhau
Rút gọn phân số
Luyện tập
Quy đồng mẫu số các phân số
Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
Luyện tập
Luyện tập chung
So sánh hai phân số cùng mẫu số
Luyện tập
So sánh hai phân số khác mẫu số
Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Phép cộng phân số
Phép cộng phân số (tiếp theo)
Luyện tập
Luyện tập
Phép trừ phân số
Phép trừ phân số (tiếp theo)
Luyện tập
Luyện tập chung
Phép nhân phân số
Luyện tập
Luyện tập
Tìm phân số của một số
Phép chia phân số
Luyện tập
Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Hình thoi
Diện tích hình thoi
Luyện tập
Luyện tập chung
Giới thiệu tỉ số
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Luyện tập
Luyện tập
Luyện tập chung
Tìm hai số khi biết hiệu Và tỉ số của hai số đó
Luyện tập
Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Τỉ lệ bản đồ
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Thực hành
Thực hành (tiếp theo)
Ôn tập về số tự nhiên
Ôn tập về số tự nhiên
Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
Ôn tập về biểu đồ
Ôn tập về phân số
Ôn tập về các phép tính với phân số
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
Ôn tập về đại lượng
Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Ôn tập về hình học
Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Ôn tập về tìm số trung bình cộng
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng Và hiệu của hai số đó
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung

Sách giáo khoa Toán lớp 4
Sách giáo khoa Toán lớp 4

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục