Chủ nghĩa xã hội khoa học

200 Bài tiểu luận môn kinh tế chính trị và CNXHKH

Tài liệu gồm 200 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học  200 đề tài tiểu luận kinh tế chính trị: T001 Bản sắc dân tộc trong nền KT mở T002 Đấu tranh giai cấp T003 Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCN T004 LLSX …

Read More »

Slide bài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin

QUY LUẬT CHUYỂN HÓA TỪ NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG THÀNH NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI Là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác – Lênin. Chỉ cách thức của sự vận động, phát triển, theo đó …

Read More »

Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên

BÀI 1: CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM BÀI 2: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM BÀI …

Read More »

Tiểu luận CNXHKH: Con đường lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU: Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm và giành được độc lập, đất nước ta tiếp tục con đường mình đã lựa chọn đó là con đường đi lên CNXH, chúng ta đang vững bước tiến vào thế kỷ mới với những thách …

Read More »

Tiểu luận CNXHKH: Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Lời nói đầu Nước ta hiện nay đang ở trong giai đoạn đầu cho sự cất cánh của nền kinh tế. Lựa chọn con đường mô hình kinh tế để bảo đảm cho nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, định hướng xã hội …

Read More »

Tiểu luận CNXHKH:CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Từ Đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, …

Read More »