Home / Sách - Giáo trình / Đại học - Cao Đẳng / Giáo trình đại cương / Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đề cương hỏi đáp đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

Câu 1: Phân tích và chứng minh tính đúng đắn của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Bài làm A. Bối cảnh lịch sử : Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, sau khi cơ bản kết thúc giai đoạn xâm lược vũ trang, thực dân Pháp …

Read More »

Giáo trình bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng CSVN file Word

Tập bài giảng này trang bị cho sinh viên: – Những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quan điểm, đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của …

Read More »

Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên

BÀI 1: CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM BÀI 2: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM BÀI …

Read More »

Đề cương bài giảng môn đường lối đảng cộng sản việt nam file Word

LỜI NÓI ĐẦU Triển khai thực hiện dạy và học Chương trình các môn Lý luận chính trị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ Chính trị đã biên soạn tập bài giảng “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam” để nhằm đáp ứng nhu cầu …

Read More »

276 câu trắc nghiệm đường lối cách mạng của ĐCSVN

Đề Cương Ôn Tập Môn Lịch Sử Đảng Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào ? a. 1858-1884 b. 1884-1896 c. 1896-1913 d. 1914-1918 Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân …

Read More »

Câu Hỏi và đáp án môn Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam

HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN Học phần: ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Câu 1: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và phân tích các yếu tố đã góp phần để lãnh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm cho cách mạng …

Read More »