Sách hướng dẫn học tập chủ nghĩa xã hội khoa học

Tài liệu sách hướng dẫn học tập chủ nghĩa xã hội khoa học – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông – Lưu hành nội bộ
Biên soạn: CN. ĐỖ MINH SƠN

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1. GIỚI THIỆU CHUNG
Nhằm phục vụ việc học tập và tự nghiên cứu của sinh viên theo chương trình
“Đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa” của Học viện công nghệ Bưu chính
Viễn thông, được sự đồng ý của cấp trên, bộ môn Mác – Lênin khoa cơ bản I – Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức biên soạn cuốn “Sách hướng dẫn học tập môn
chủ nghĩa xã hội khoa học”.
Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học dùng
trong các trường Đại học và Cao đẳng do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.
Nội dung cuốn “Sách hướng dẫn học tập môn chủ nghĩa xã hội khoa học” được
biên soạn theo trình tự: Nêu rõ mục đích, yêu cầu, trọng tâm của bài giáo trình chủ
nghĩa xã hội khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Cuối mỗi chương là những
nội dung câu hỏi và bài tập cùng những gợi ý, hướng dẫn nghiên cứu phù hợp.
2. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa
học. Trên cơ sở đó tiếp tục củng cố, hoàn thiện thế giới quan, phương pháp luận của chủ
nghĩa Mác – Lênin, quán triệt đường lối, quan điểm xây dựng chủ nghĩa xã hội của
Đảng Cộng sản Việt Nam.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC THEO HÌNH THỨC GIÁO
DỤC TỪ XA
Để đạt kết quả tốt môn học này, ngoài yêu cầu chung đối với các môn Mác –
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh sinh viên cần lưu ý mấy điểm sau:
3.1. Thu thập và sử dụng các tài liệu sau
– Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành .
– Sách hướng dẫn học tập chủ nghĩa xã hội khoa học:
Đỗ Minh Sơn, Học viện
công nghệ Bưu chính – Viễn thông 2006.
– Các tài liệu tham khảo trong mục tài liệu tham khảo ở cuối sách này.

3.2. Tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn học tập
– Các buổi hướng dẫn học tập ở đầu kỳ, giữa và cuối kỳ giảng viên sẽ giúp sinh viên
nắm được tổng thể môn họ, cách nghiên cứu, tiếp cận, lý giải các vấn đề mà môn học đề
ra ở góc độ lý luận và thực tiễn. Qua đó sinh viên cũng có thể trao đổi, thảo luận với đồng
môn về các vấn đề quan tâm. Thời gian tập trung nghe hướng dẫn không nhiều, do đó cần
tận dụng thời gian để có định hướng trong học tập, nghiên cứu.
3.3. Phải tận dụng kiến thức các môn học triết học Mác – Lênin, kinh tế – chính trị
học Mác – Lênin
Vì triết học là thế giới quan phương pháp luận chung nhất của các khoa học, với
chủ nghĩa xã hội nó là cơ sở trực tiếp. Do vậy nắm vững các nguyên lý của triết học,
kinh tế chính trị học Mác – Lênin giúp sinh viên hiểu rõ hơn về nội dung môn học.
3.4. Nghiên cứu, nắm chắc vấn đề cốt lõi
Sinh viên nên đọc qua sách hướng dẫn học tập trước khi học tập các tài liệu khác.
Đây là cơ sở để tiếp cận các vấn đề cốt lõi, để hiểu nội dung của giáo trình chủ nghĩa xã
hội khoa học.
Cũng nên tiếp cận với các thông tin thực tiễn từ các nguồn khác: các loại báo: nói,
viết, hình để hiểu thêm về nội dung lý luận.
3.5. Chủ động liên hệ với đồng môn và giảng viên
Nếu có điều kiện thì tham gia diễn đàn học tập qua mạn Internet, nhưng chú ý thời
gian biểu. Bạn có thể sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông qua trao đổi thông tin môn
học.
3.6. Nên ghi chép lại những vấn đề cơ bản
Ghi chép lại là một hành động nhằm thâu tóm kiến thức theo ý kiến của mình. Ghi
chép giúp chúng ta tiếp cận, tái hiện kiến thức trong quá trình tự học tập, tự nghiên cứu.
3.7. Trả lời các câu hỏi cuối mỗi chương
Câu hỏi sau mỗi chương là những nội dung chính cần đạt được ở chương đó. Trả
lời câu hỏi là từng bước hoàn chỉnh nội dung môn học. Đừng ngần ngại, hãy cố gắng trả
lời, nó giúp bạn gắn liền giữa học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn
Hãy xây dựng thói quen đọc, ghi chép và tự trả lời câu hỏi đó là bí quyết của việc
tự học tập, nghiên cứu.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong
được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc
Chúc bạn thành công!

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục