Tài liệu tuyên truyền hiến pháp 2013

File tài liệu truyên truyền hiến pháp 2013 – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY


Ngày 28-11-2013, tại kì họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bản hiến pháp đã thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa và phát triển các bản hiến pháp 1946,1959,1980,1992

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục