Tiểu luận CNXHKH: Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Tiểu luận CNXHKH: Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Lời nói đầu

Nước ta hiện nay đang ở trong giai đoạn đầu cho sự cất cánh của nền kinh tế. Lựa chọn con đường mô hình kinh tế để bảo đảm cho nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề không hề đơn giản.

Nước ta còn có nhiều hạn chế trong quản lý nhà nước nói chung và trong cơ chế chính sách nói riêng. Việc nhận thức đúng về vai trò, nhiệm vụ của nhà nước trong nền kinh tế thị trường phải là việc đầu tiên. Nghiên cứu vai trò kinh tế nhà nước là việc cần thiết và quan trọng.

Nội dung chính của đề tài gồm có 4 phần:

  •  Phần 1 – Quan niệm về kinh tế nhà nước.
  •  Phần 2 – Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.
  •  Phần 3 – Đặc trưng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
  •  Phần 4 – Phương hướng cải cách kinh tế nhà nước.

Với tư cách là sinh viên của trường ĐHKTQD, tôi xin đưa ra đề án của mình với nội dung trên. “Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên do kinh nghiệm nghiên cứu còn chưa nhiều nên tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo: Mai Hữu Thực đã hướng dẫn tôi hoàn thành đề án này.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục