Tiểu luận nền sản xuất hàng hóa ở Việt Nam hiện nay

Tài liệu tiểu luận nền sản xuất hàng hóa ở Việt Nam hiện nay – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

1. Tính cấp thiết của đề tài

Năm 1976, Việt Nam đã hoàn toàn thống nhất, nước ta từng bước xây dựng Chủ nghĩa Xã hội. Trong thời kỳ này, nền kinh tế nước ta đã gặt hái được nhiều thành tựu nhưng đồng thời cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tháng 12/1986, tại Đại hội VI, Đảng và Nhà nước ta đã có quyết định quan trọng trong việc đổi mới nền kinh tế, thay thế nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp bằng nền kinh tế sản xuất hàng hóa. Và từ đó, nền sản xuất hàng hóa đã trở thành nền tảng, động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước; giúp nền kinh tế của nước ta từng bước hội nhập với sự đi lên không ngừng của khu vực và thế giới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cụ thể, ngày 28/7/1995, tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei Darussalam, Việt Nam chính thức là thành viên thứ 7 của ASEAN. Ngày 11/1/2007,  Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của WTO. Bên cạnh đó, nước ta không ngừng nỗ lực trong quá trình cải cách, đổi mới nhằm hoàn thiện con đường phát triển kinh tế nói chung và sản xuất hàng hóa nói riêng. Trong thời gian qua, nhiều văn bản quan trọng về định hướng chiến lược và cơ chế, chính sách phát triển nền sản xuất hàng hóa đã được ban hành. Đảng và Nhà nước đã sớm xác định vai trò then chốt của sản xuất hàng hòa trong sự nghiệp phát triển kinh tế nước nhà. Chính vì vậy, em mạnh dạn chọn vấn đề “Nền sản xuất hàng hóa ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài cho bài tiểu luận của mình.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục