Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về nhà nước của dân do dân và vì dân

Tài liệu tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về nhà nước của dân do dân và vì dân – File Word

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH

1.     Cơ sở lý luận.

  • Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã tích lũy được biết bao kinh nghiệm quý báu về xây dựng nhà nước, được phản ánh trong các bộ sử lớn của dân tộc như “Đại việt sử ký toàn thư”, “Lịch triều hiến chương loạn chí”… Kinh nghiệm trị nước cũng ghi lại trong các bộ luận nổi tiếng như “Hình thư, Quốc triều hình luật, bộ luật Hồng Đức…”
  • Những yếu tố tích cực của nhà nước thân nhân thời kỳ phong kiến hưng thịnh trong lịch sử dân tộc: “ nước lấy dân làm gốc”, tiếp thu nho giáo … là những hành trang đầu tiên Hồ Chí Minh mang theo trên con đường cứu nước và tìm kiếm một mô hình nhà nước tiến bộ cho đất nước sau khi giành độc lập.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục