Quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền

NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN

Tài liệu học phần quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền – file Word

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Đề bài: Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê-nin về chủ nghĩa tư bản độc quyền. Vận dụng vấn đề nghiên cứu trên phân tích liên minh thương mại – Tổ chức Thương mại_ Hiệp hội các nước Đông Nam A (ASEAN)

  1. PHẦN MỞ ĐẦU

Nhà nước tư bản ra đời đó là một tất yếu của lịch sử. Nhà nước tư bản đã trải qua nhiều hình thái phát triển khác nhau trong đó có Chủ Nghĩa Tư Bản độc quyền Nhà nước. Sự ra đời phát triển của Chủ Nghĩa Tư Bản độc quyền là mặt biến đổi quan trọng trong quan hệ quản lý và là đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa tư bản đương đại. Vận dụng vấn đề nghiên cứu chủ nghĩa tư bản độc quyền trên liên minh thương mại đặc biệt là tổ chức Asean (trong đó có Việt Nam)

Đầu thế kỷ XX, V. I. Lênin đã chỉ rõ: Chủ nghĩa tư bản độc quyền thành chủ nghĩa tư bản độc quyền là khuynh hướng tất yếu. Nhưng chỉ đến những năm 50 của thế kỷ XX, Chủ Nghĩa Tư Bản độc quyền mới trở thành một thực thể rỏ ràng là một đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Vì vậy dưới góc độ một bải tiểu luận em xin trình bày: “Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê nin về chủ nghĩa tư bản độc quyền, vận dụng vấn đề nghiên cứu trên liên minh thương mại”.

Sẽ làm sáng tỏ hai vấn đề chính:
+Bản  chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền
+ Vận dụng chủ nghĩa tư bản độc quyền trên liên minh thương mại

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục