Cụm động từ trong Tiếng Anh đầy đủ nhất

Cụm đồng từ trong Tiếng Anh – Phrasal Verbs có dịch nghĩa – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

A

account for: chiếm, giải thích
allow for: tính đến, xem xét đến
ask after: hỏi thăm sức khỏe
ask for: hỏi xin ai cái gì
ask sb in/ out : cho ai vào/ ra

advance in : tấn tới
advance on : trình bày
advance to : tiến đến
agree on something : đồng ý với điều gì
agree with : đồng ý với ai, hợp với, tốt cho
answer to : hợp với
answer for : chịu trách nhiệm về
attend on(upon): hầu hạ
attend to : chú ý

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục