Sách giáo khoa Hóa Học lớp 8

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Hóa Học lớp 8 đầy đủ – File PDF

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Sách gồm 6 chương:Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, Phản Ứng Hóa Học, Mol Và Tính Toán Hóa Học, Oxi – Không Khí , Hidro – Nước và Dung Dịch.

Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 :

Bài 1. Mở đầu môn hóa học

CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

Bài 2. Chất – Hóa học 8
Bài 3. Bài thực hành 1
Bài 4. Nguyên tử – Hóa học 8
Bài 5. Nguyên tố hóa học – Hóa học 8
Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử
Bài 7. Bài thực hành 2
Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8
Bài 9. Công thức hóa học
Bài 10. Hóa trị – Hóa học 8
Bài 11. Bài luyện tập 2
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hóa học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hóa học 8
CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12. Sự biến đổi chất
Bài 13. Phản ứng hóa học
Bài 14. Bài thực hành 3
Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng – Hóa học 8
Bài 16. Phương trình hóa học – Hóa học 8
Bài 17. Bài luyện tập 3
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hóa học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hóa học 8
CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18. Mol – Hóa học 8
Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất
Bài 20. Tỉ khối của chất khí
Bài 21. Tính theo công thức hóa học
Bài 22. Tính theo phương trình hóa học
Bài 23. Bài luyện tập 4
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hóa học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Hóa học 8
Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 8
CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24. Tính chất của oxi
Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi
Bài 26. Oxit
Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy
Bài 28. Không khí – Sự cháy
Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8
Bài 30. Bài thực hành 4
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Hóa học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Hóa học 8
CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro
Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử
Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
Bài 34. Bài luyện tập 6 – Hóa học 8
Bài 35. Bài thực hành 5
Bài 36. Nước
Bài 37. Axit – Bazơ – Muối – Hóa học 8
Bài 38. Bài luyện tập 7
Bài 39. Bài thực hành 6
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Hóa học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Hóa học 8
CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bài 40. Dung dịch
Bài 41. Độ tan của một chất trong nước – Hóa học 8
Bài 42. Nồng độ dung dịch
Bài 43. Pha chế dung dịch
Bài 44. Bài luyện tập 8 – Hóa học 8
Bài 45. Bài thực hành 7
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Hóa học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Hóa học 8
Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 8

Sách giáo khoa Hóa Học lớp 8
Sách giáo khoa Hóa Học lớp 8

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục