Sách giáo khoa Toán lớp 6 bài tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Toán lớp 6 bài tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ – File PDF

LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với Sách giáo khoa Toán 6 và Sách giáo viên Toán 6 (bộ sách Chân trời sáng tạo), nhóm tác giả bộ sách giáo khoa biên soạn cuốn Bài tập Toán 6 (tập một, tập hai) nhằm giúp học sinh rèn luyện kiến thức và các kĩ năng cơ bản phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018.

Nội dung sách Bài tập Toán 6 bám sát theo sách giáo khoa, đặc biệt thể hiện tinh thần tích hợp và phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Sách giáo khoa Toán lớp 6 bài tập 1 Chân Trời Sáng Tạo
Sách giáo khoa Toán lớp 6 bài tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục