Tiểu luận Quy luật giá trị vai trò và tác động của nó tới nền kinh tế thị trường

🏆 Tài liệu tiểu luận quy luật giá trị vai trò và tác động của nó tới kinh tế – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

PHẦN MỞ ĐẦU

Chúng ta đã biết được quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất của sản
xuất và trao đổi hàng hoá .Do đó mà ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở
đó có sự xuất hiện cuả quy luật giá trị.Mọi hoạt động cuả các chủ thể kinh tế trong
sản xuất và lưu thông hàng hoá đều chịu sự tác động cuả quy luật này.Quy luật giá
trị là nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng kinh tế chu kì,phân hoá giàu
nghèo,những cuộc cạnh tranh không lành mạnh…Chính vì thế chúng ta cần nghiên
cứu về quy luật giá trị,tìm hiểu vai trò và tác động của nó tới nền kinh tế,đặc biệt là
trong thời kì phát triển nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay.
Bài viết này chia thành 2 chương, bao gồm:
Chương I: Cơ sở lí luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với
nền kinh tế thị trường.
Trong phần này sẽ trình bày những vấn đề chung nhất, cơ bản nhất về quy
luật giá trị, bản chất, vai trò quy luật giá trị và nội dung của quy luật giá trị.
Chương II: Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị
trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời
gian tới.
Chương này sẽ nghiên cứu cụ thể sự vận dụng quy luật giá trị ở nước ta, các đặc
trưng và cấu trúc nền kinh tế thị trường ở nước ta.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục