Tổng hợp tất cả các lệnh trong autocad

🏆 Tài liệu tổng hợp tất cả các lệnh trong autocad – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

  Phím Tắt Tên Lệnh mục đích
1. 3A 3DARRAY Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn
2. 3DO 3DORBIT
3. 3F 3DFACE Tạo ra 1 mạng 3 chiều
4. 3P 3DPOLY Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong không gian 3 chiều
A
5. A ARC Vẽ cung tròn
6. ADC ADCENTER
7. AA AREA Tính diện tích và chu vi 1 đối t­ợng hay vùng đ­ợc xác định
8. AL ALIGN Di chuyển và quay các đối t­ợng để căn chỉnh các đối t­ợng khác bằng cách sử dụng 1, 2 hoặc 3 tập hợp điểm
9. AP APPLOAD Đ­a ra hộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp ADS và các trình ứng dụng ARX
10. AR ARRAY Tạo ra nhiều bản sao các đối t­ợng đ­ợc chọn
11. ATT ATTDEF Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính
12. -ATT -ATTDEF Tạo các thuộc tính của Block
13. ATE ATTEDIT Hiệu chỉnh  thuộc tính của Block

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục