Chat with us, powered by LiveChat

Tổng hợp tất cả các lệnh trong autocad

tổng hợp các lệnh trong autocad

🏆 Tài liệu tổng hợp tất cả các lệnh trong autocad – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

  Phím Tắt Tên Lệnh mục đích
1. 3A 3DARRAY Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn
2. 3DO 3DORBIT
3. 3F 3DFACE Tạo ra 1 mạng 3 chiều
4. 3P 3DPOLY Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong không gian 3 chiều
A
5. A ARC Vẽ cung tròn
6. ADC ADCENTER
7. AA AREA Tính diện tích và chu vi 1 đối t­ợng hay vùng đ­ợc xác định
8. AL ALIGN Di chuyển và quay các đối t­ợng để căn chỉnh các đối t­ợng khác bằng cách sử dụng 1, 2 hoặc 3 tập hợp điểm
9. AP APPLOAD Đ­a ra hộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp ADS và các trình ứng dụng ARX
10. AR ARRAY Tạo ra nhiều bản sao các đối t­ợng đ­ợc chọn
11. ATT ATTDEF Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính
12. -ATT -ATTDEF Tạo các thuộc tính của Block
13. ATE ATTEDIT Hiệu chỉnh  thuộc tính của Block

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Cộng đồng chia sẻ tài liệu,sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book
Logo