276 câu trắc nghiệm đường lối cách mạng của ĐCSVN

Bộ 276 câu trắc nghiệm đường lối cách mạng của ĐCSVN – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Đề Cương Ôn Tập Môn Lịch Sử Đảng

Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào ?
a. 1858-1884 b. 1884-1896 c. 1896-1913 d. 1914-1918
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành?
a. Giai cấp tư sản b. Giai cấp tư sản và công nhân
c. Giai cấp công nhân d. Giai cấp tiểu tư sản
Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?
a) Địa chủ phong kiến và nông dân
đáp án b) Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân
c) Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân 
d) Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản
Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?
a) Độc lập dân tộc b) Ruộng đất
c) Quyền bình đẳng nam, nữ d) Được giảm tô, giảm tức
Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?
a) Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến
b) Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản
c) Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến
d) Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng
Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?
a. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
b. Phần lớn xuất thân từ nông dân.
c. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản
dap an d. Cả a, b và c
Câu 7: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:
a) Công nhân và nông dân
b) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
c) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc
d) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ
Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?
a) Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)
b) Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
c) Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
d) Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)
Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?
a) 1917 b) 1918 c) 1919 d) 1920
Câu 10: Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào?
a) Đảng Xã hội Pháp b) Đảng Cộng sản Pháp
c) Tổng Liên đoàn Lao động Pháp d) Hội Liên hiệp thuộc địa
Câu 11: Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?
a) 1920 b) 1921 c) 1923 d) 1924
Câu 12: Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu?
a. 7/ 1920 – Liên Xô b. 7/ 1920 – Phápđáp án c. 7/1920 – Quảng Châu (Trung Quốc) d. 8/1920 – Trung Quốc
Câu13: Sự kiện nào được Nguyễn ái Quốc đánh giá “như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân”?
a) Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi
b) Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp
c) Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Tháiđáp án
d) Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
Câu 14: Phong trào đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu diễn ra sôi nổi năm nào?
a. 1924 b. 1925đáp án c. 1926 d. 1927
Câu 15: Nguyễn ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) vào thời gian nào?
a. 12/1924đáp án b. 12/1925 c. 11/1924 d. 10/1924
Câu 16: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hoá” khi nào?
a. Cuối năm 1926 đầu năm 1927 b. Cuối năm 1927 đầu năm 1928
c. Cuối năm 1928 đầu năm 1929đáp án d. Cuối năm 1929 đầu năm 1930
Câu 17: Tên chính thức của tổ chức này được đặt tại Đại hội lần thứ nhất ở Quảng Châu (tháng 5-1929) là gì?
a) Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội b) Hội Việt Nam cách mạng đồng minh
c) Hội Việt Nam độc lập đồng minh d) Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niênđáp án
Câu 18: Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào thời gian nào?
a. 12/1927đáp án b. 11/1926 c. 8/1925 d. 7/1925
Câu 19: Ai là người đã tham gia sáng lập Việt Nam Quốc dân Đảng 1927 ?
a. Tôn Quang Phiệt b. Trần Huy Liệu
c. Phạm Tuấn Tàiđáp án d. Nguyễn Thái Học
Câu 20: Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào?
a. 9-2-1930đáp án b. 9-3-1930
c. 3-2-1930 d. 9-3-1931
Câu 21: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?
a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên b. Đông Dương cộng sản Đảng đáp án
c. An Nam cộng sản Đảng d. Đông Dương cộng sản liên đoàn
Câu 22: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào?
a. Cuối tháng 3/1929đáp án b. Đầu tháng 3/1929
c. 4/1929 d. 5/1929
Câu 23: Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm mấy đảng viên? Ai làm bí thư chi bộ?
a. 5 đảng viên – Bí thư Trịnh Đình Cửu b. 6 đảng viên – Bí thư Ngô Gia Tự
c. 7 đảng viên – Bí thư Trịnh Đình Cửu d. 7 đảng viên – Bí thư Trần Văn Cungđáp án
Câu 24: Đông Dương Cộng sản Đảng và An nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền thân nào?
a. Tân Việt cách mạng Đảng b. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niênđáp án
c. Việt Nam cách mạng đồng chí Hội d. Cả a, b và c
Câu 25: Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào?
a. 22/2/ 1930 b. 24/2/1930đáp án c. 24/2/1931 d. 20/2/1931
Câu 26: Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?
a. 6/1927 b . 6/1928 c. 6/1929đáp án d. 5/1929
Câu 27: Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?
a. 6/1927 b. 6/1928 c. 8/1929đáp án d. 7/1929
Câu 28: Tổ chức Đông Dương Cộng sản liên Đoàn được thành lập vào thời gian nào?
a. 7/1927 b. 1/1930đáp án c. 2/1930 d. 3/1930
Câu 29: Thời gian ra bản Tuyên đạt nêu rõ việc thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn?
a) 7-1929 b) 9-1929đáp án c) 10-1929 d) 1-1930
Câu 30: Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị chấp nhận Đông Dương cộng sản liên đoàn là một bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào?
a) 22-2-1930 b) 20-2-1930 c) 24-2-1930đáp án d) 22-3-1930
Câu 31: Do đâu Nguyễn ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?
a) Được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản b) Nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản
c) Sự chủ động của Nguyễn ái Quốcđáp án d) Các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị
Câu 32: Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?
a) Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn
b) Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảngđáp án 
c) An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn
d) Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn
Câu 33: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mấy văn kiện?
a. 3 văn kiện b. 4 văn kiện c. 5 văn kiện d. 6 văn kiệnđáp án
Câu 34: Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây:
a. Chánh cương vắn tắt b. Sách lược vắn tắt
c. Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt d. Cả A, B và C đáp án
Câu 35: Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng?
a. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.
b. Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng.
c. Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc.
d. Đảng có vững cách mạng mới thành công
Câu 36: Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là gì?
a. đáp án Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.
b. Xây dựng một nước Việt Nam dân giầu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
c. Cách mạng tư sản dân quyền – phản đế và điền địa – lập chính quyền của công nông bằng hình thức Xô viết, để dự bị điều kiện đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa.
d. Cả a và b.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục