85 Bài tập trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác Lênin có đáp án

Bộ 85 bài tập trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác Lênin có đáp án – File PDF


Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm kinh tế chính trị
1. Hình thức quan hệ tài chính giữa nhà nước và doanh nghiệp bao gồm những gì?
Thuế, trợ cấp và mua bán các quỹ tiền tệ.
2. Cấu trúc của thị trường tài chính là:
Thị trường tiền tệ và thị trường vốn.
3. Đặc điểm của tài chính trong nền kinh tế thị trường là gì?
Vận động theo quy luật và sinh lời.
4. Để một nền kinh tế thị trường hoạt động có hiệu quả, trong công tác kế hoạch hoá, cần coi trọng nguyên tắc nào?
Kết hợp kế hoạch với thị trường.
5. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nội dung của công tác kế hoạch hoá của nhà nước là gì?
Điều tiết các quan hệ cung – cầu và giá cả hàng hoá trên thị trường.
6. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân có vai trò gì?
Định hướng thị trường hoạt động của nền kinh tế nhằm thực hiện các mục tiêu của CNXH.
7. Trong công tác kế hoạch hoá của nhà nước XHCN, thị trường có vai trò gì?
Căn cứ vào đối tượng của kế hoạch.
8. Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, phân phối thu nhập có đặc trưng gì?
Nhiều hình thức phân phối.
9. Mục tiêu hàng đầu của phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam?
Giải phóng sức sản xuất, động viên mọi nguồn lực để thúc đẩy CNH, HĐH đất nước, nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội.
10. Nền kinh tế thị trường được xây dựng và phát triển ở Việt Nam hiện nay là gì?
Kinh tế thị trường phát triển theo định hướng XHCN.

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục