Bài giảng giáo trình chính trị học đại cương

Bài giảng giáo trình chính trị học đại cương – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY


Bài giảng chính trị học trình bày sơ lược về lịch sử tư tưởng và các học thuyết chính trị, đi sâu vào nghiên cứu tư tưởng MacLenin và Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỤC LỤC………………………………………………………….2
LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………….4
CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN CHÍNH TRỊ HỌC …………5
1.1. Khái niệm chính trị …………………………………..5
1.1.1. Các quan niệm trước Mác về chính trị. …….5
1.1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lên nin về
Chính trị………………………………………………………6
1.2. Nguồn gốc và bản chất của chính trị…………..7
1.2.1. Nguồn gốc kinh tế của chính trị………………7
1.2.2. Bản chất giai cấp của chính trị………………..8
1.3. Kết cấu của chính trị…………………………………9
1.3.1. Hệ tư tưởng chính trị …………………………….9
1.3.2. Thể chế chính trị………………………………… 10
1.3.3. Hệ thống chính trị………………………………. 11
1.4. Chính trị học là một khoa học …………………. 11
1.4.1 Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của chính
trị học……………………………………………………….. 11
1.4.2. Phương pháp nghiên cứu của chính trị học13
CHƯƠNG 2. KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VÀ
CÁC HỌC THUYẾT CHÍNH TRỊ ………………………. 14
2.1. Lược sử tư tưởng chính trị Phương Đông…. 14
2.1.1. Nho gia…………………………………………….. 14
2.1.2. Mặc gia ……………………………………………. 15
2.1.3. Pháp gia……………………………………………. 16
2.2. Lược sử tư tưởng chính trị Phương Tây…… 17
2.2.1. Tư tưởng chính trị phương Tây cổ đại …… 17
2.2.2. Tư tưởng chính trị phương Tây thời trung cổ
………………………………………………………………… 21
2.2.3. Tư tưởng chính trị phương Tây cận đại …. 22
2.3. Lược sử tư tưởng chính trị của chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh…………………….. 25
2.3.1. Tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác –Lênin.
………………………………………………………………… 25
2.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị………. 28
CHƯƠNG 3. QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ……………… 32
3.1. Quan niệm chung về quyền lực và quyền lực
chính trị. ……………………………………………………… 32
3.1.1. Quan niệm chung về quyền lực. ………….. 32
3.1.2. Quyền lực chính trị…………………………….. 32
3.2. Quá trình hình thành và phát triển của quyền
lực chính trị. ………………………………………………… 33
3.3. Tổ chức và cơ chế thực thi quyền lực chính trị.
……………………………………………………………………. 36
3.3.1. Tổ chức thực thi quyền lực chính trị……… 36
3.3.2. Cơ chế thực thi quyền lực chính trị……….. 36
3.4. Giành, giữ và chuyển giao quyền lực chính trị.
……………………………………………………………………. 37
CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ………………… 39
4.1. Khái niệm hệ thống chính trị…………………… 39
4.2. Kết cấu và chức năng của hệ thống chính trị.39
4.2.1. Kết cấu của hệ thống chính trị ……………… 39
4.2.2. Chức năng của hệ thống chính trị …………. 41
4.3. Phân loại hệ thống chính trị…………………….. 42
4.3.1. Phân loại dựa theo bản chất của chế độ xã hội
………………………………………………………………… 42
4.3.2. Phân loại dựa theo dấu hiệu của Đảng chính trị
trong hệ thống chính trị……………………………….. 42
3
4.3.3. Phân loại hệ thống chính trị dựa theo mối
quan hệ quyền lực giữa các bộ phận cấu thành hệ
thống………………………………………………………… 43
4.4. Hệ thống chính trị ở nước ta……………………. 44
4.4.1. Kết cấu của hệ thống chính trị ở nước ta… 44
4.4.2. Bản chất và đặc điểm của hệ thống chính trị
nước ta. …………………………………………………….. 49
CHƯƠNG 5. ĐẢNG CHÍNH TRỊ……………………….. 51
5.1. Quan niệm chung về Đảng chính trị ………… 51
5.1.1. Khái niệm chung về Đảng và Đảng chính trị
………………………………………………………………… 51
5.1.2. Những đặc điểm của Đảng chính trị ……… 52
5.2. Đảng cầm quyền…………………………………….. 52
5.2.1. Quan niệm về Đảng cầm quyền……………. 52
5.2.2. Vị trí, chức năng của Đảng cầm quyền ….. 53
5.3. Đảng Cộng và tính tất yếu ra đời của Đảng
cộng sản ………………………………………………………. 53
5.3.1. Đảng Cộng sản ………………………………….. 53
5.3.2.Tính tất yếu và quy luật ra đời của Đảng
Cộng sản …………………………………………………… 54
5.4. Đảng Cộng sản Việt Nam………………………… 54
5.4.1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam… 54
5.4.2. Vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ
thống chính trị Xã hội chủ nghĩa. ………………….. 56
5.4.3. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam……. 56
CHƯƠNG 6. VĂN HOÁ CHÍNH TRỊ …………………. 60
6.1. Quan niệm chung về văn hoá và văn hóa
chính trị. ……………………………………………………… 60
6.1.1. Khái niệm văn hóa……………………………… 60
6.1.2. Khái niệm văn hóa chính trị ………………… 61
6.2. Kết cấu, đặc điểm, vai trò, chức năng của văn
hóa chính trị. ……………………………………………….. 62
6.2.1. Kết cấu của văn hoá chính trị ………………. 62
6.2.2. Đặc điểm của văn hoá chính trị ……………. 63
6.2.3. Chức năng của văn hoá chính trị…………… 65
CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI CHÍNH TRỊ VÀ THỦ LĨNH
CHÍNH TRỊ……………………………………………………… 67
7.1. Con người chính trị và vị trí của nó trong việc
giành, giữ và thực thi quyền lực chính trị……….. 67
7.1.1. Quan niệm chung về con người chính trị.. 67
7.1.2 Đội ngũ hoạt động chính trị………………….. 67
7.1.3 Quần chúng nhân dân………………………….. 68
7.2. Thủ lĩnh chính trị …………………………………… 68
7.2.1. Khái niệm thủ lĩnh chính trị…………………. 68
7.2.2. Những phẩm chất của thủ lĩnh chính trị…. 70
7.2.3. Vai trò của thủ lĩnh chính trị………………… 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………… 74

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục