Bài thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh

🏆  Bộ tài liệu bài thuyết trình từ tưởng Hồ Chí Minh – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

MỤC LỤC
CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP HỒ CHÍ MINH ………………………………………….. 3
1.1 Khái niệm phương pháp luận………………………………………………………………………………………………….. 3
1.2 Phương pháp Hồ Chí Minh…………………………………………………………………………………………………….. 3
1.2.1 Khái niệm phương pháp Hồ Chí Minh……………………………………………………………………………….. 3
1.2.2 Cơ sở hình thành và sự ra đời của phương pháp Hồ Chí Minh ……………………………………………….. 4
1.2.2.1 Cơ sở hình thành…………………………………………………………………………………………………. 4
1.2.2.2. Sự ra đời…………………………………………………………………………………………………………… 5
1.2.3. Đặc điểm chung chủ yếu của phương pháp Hồ Chí Minh………………………………………………………. 7
1.2.3.1. Nhận thức đúng các mối quan hệ và giải quyết hợp lý sự tác động qua lại giữa các mối
quan hệ đó trong thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn …………………………………………. 7
1.2.3.2. Tư tưởng Hồ chí minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn………………………………… 7
1.2.3.3. Đạo đức Hồ Chí Minh – Một kiểu mẫu văn hóa Đạo Đức……………………………………………. 8
CHƯƠNG II – PHƯƠNG PHÁP CÁCH MẠNG HỒ CHÍ MINH……………………………………………………….. 10
2.1. Khái niệm phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh …………………………………………………………………… 10
2.2. Nguồn gốc và cơ sở hình thành phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh ………………………………………. 10
2.3. Hệ thống phương pháp cách mạng chung của Hồ Chí Minh. …………………………………………………….. 11
2.3.1. Phương pháp chung và phương pháp riêng. ……………………………………………………………………… 11
2.3.2. Phương pháp cách mạng chung của Hồ Chí Minh……………………………………………………………… 12
..2.3.2.1. Lấy thực tế Việt Nam làm điểm xuất phát, lấy cải tạo biến đổi hiện thực Việt Nam làm mục
tiêu cho mọi hoạt động cách mạng ………………………………………………………………………………………….. 12
2.3.2.2. Tập hợp, huy động lực lượng toàn dân tham gia vào sự nghiệp cách mạng…………………. 13
2.3.2.3. Dĩ bất biến, ứng vạn biến …………………………………………………………………………………… 13
2.3.2.4. Nắm vững thời cơ, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Thời, Thế và Lực. ……………… 14
2.3.2.5 Biết thắng từng bước………………………………………………………………………………………….. 15
2.3.2.6. Kết hợp các phương pháp…………………………………………………………………………………… 16
KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

 

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

 

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục