Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh phần 1

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh – File PDF – Phần 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại… (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam).

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

A – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

Câu 1: Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?

 1. 1860 c. 1863
 2. 1862 d. 1883

Câu 2: Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?

 1. 1865 c. 1868
 2. 1866 d. 1870

Câu 3: Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất vào năm nào?

 1. 1919 c. 1939
 2. 1929 d. 1949

Câu 4: Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ qua đời tại đâu?

 1. Long Xuyên c. Đồng Nai
 2. An Giang d. Cao Lãnh

Câu 5: Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào?

 1. 1891 c. 1911
 2. 1901 d. 1921

Câu 6: Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu?

 1. Nghệ An c. Huế
 2. Hà Tĩnh d. Bình Định

Câu 7: Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào?

 1. 1895 c. 1898
 2. 1896 d. 1901

Câu 8: Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ hai năm nào?

 1. 1904 c. 1906
 2. 1905 d. 1908

Câu 9: Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp – Việt Đông Ba năm nào?

 1. 9/1905 c. 9/1907
 2. 9/1906 d. 9/1908

Câu 10: Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế năm nào?

 1. Năm học 1905 – 1906 c. Năm học 1907 – 1908
 2. Năm học 1906 – 1907 d. Năm học 1911 – 1912

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục