Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh phần 2

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh – File PDF – Phần 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại… (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam).

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA

HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Câu 1. Thuật ngữ” tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào?

 1. a)      Là tư tưởng của một cá nhân
 2. b)      Là tư tưởng của lãnh tụ
 3. c)      Là tư tưởng của mộtgiai cấp, một dân tộc
 4. d)      Là tất cả những vấn đề trên

Câu 2 Tìm đáp án sai

Khái niệm “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” mà đại hộ IX nêu lên bao gồm

 1. a)      Bản chất cách mạng,khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh
 2. b)      Nguồn gốc tư tưởng,lý luận của Tư tưởng Hồ Chí Minh
 3. c)      Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
 4. d)      Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 3. Đối tượng của bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh?

 1. a)      Qúa trình sản sinh tư tưởng
 2. b)      Qúa trình hiện thực hoá tư tưởng
 3. c)      Qúa trình sản sinh và hiện thực hoá tư tưởng
 4. d)      Qúa trình Đảng cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 4. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có mấy nhiệm vụ khi nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh?

 1. a)      4 nhiệm vụ
 2. b)      5 nhiệm vụ
 3. c)      6 nhiệm vụ

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục