Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn CNXHKH có đáp án

Tài liệu câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn CNXHKH – Có đáp án – File Word

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chương 1
1. Bộ “ Tư bản” – tác phẩm chủ yếu và cơ bản ấy trình bày chủ nghĩa xã hội khoa học… xác định trên của Lê nin với ý nghĩa:
a) CNXHKH là một trong ba bộ phận của chủ nghĩa Mác.
b) CNXHKH là chủ nghĩa Mác. *
c) CNXHKH là một trong những đỉnh cao nhất của khoa học xã hội
d) CNXHKH là hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân.
2. Nguyên lý cơ bản nghiên cứu CNXHKH là:
a) Mối liên hệ phổ biến và sự phát triển của lịch sử xã hội. *
b) Mối liên hệ LLSX và QHSX.
c) Mâu thuẫn LLSX và QHSX.
d) Hình thai kinh tế – xã hội.
3. “ Sự khái quát lý luận về những điều kiện giải phóng của giai cấp vô sản”, thuộc về:
a) Khái niệm CNXHKH.
b) Vị trí của CNXHKH.
c) Phương pháp nghiên cứu CNXHKH.
d) Đối tượng nghiên cứu của CNXHKH. *
4. “ Vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để nghiên cứu phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học”, thuộc phương pháp nghiên cứu:
a) Kết hợp lịch sử – lôgíc.
b) Khảo sát và phân tích.
c) Tổng kết lý luận từ thực tiễn. *
d) Liên ngành.
5. Nghiên cứu, học tập CNXHKH không chỉ để nhận thức và giải thích thế giới, mà điều quan trọng là góp phần cải tạo thế giới. Nội dung nói về:
a) Ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH. *
b) Chức năng của CNXHKH.
c) Vị trí của CNXHKH.
d) Phương pháp nghiên cứu của CNXHKH.
Chương 2
6. CNXHKH thuộc sự phân loại tư tưởng xã hội chủ nghĩa theo:
a) Lịch đại.
b) Trình độ phát triển.
c) Sự kết hợp giữa lịch đại và trình độ phát triển. *
d) Quan điềm của chủ nghĩa Mác – Lênin.
7. Những ước mơ, khát vọng của người lao động bị áp bức, bóc lột về một xã hội mới tốt đẹp. Thuộc tư tưởng XHCN thời:
a) Nguyên thủy.
b) Cổ đại. *
c) Cận đại tư bản.
d) Hiện đại.
8. Trạng thái tự nhiên xã hội loài người trong lịch sử thuộc thời đại nào:
a) Công xã nguyên thủy. *
b) Cổ đại.
c) Phong kiến.
d) Tư bản.
9. Phong trào đấu tranh Xpáctaquýt do giai cấp nào thực hiện:
a) Nông dân.
b) Nô lệ và dân nghèo.*
c) Vô sản.
d) Cả ba giai cấp trên.
10. Hiến pháp quy định “ nô lệ không có tính người” của quốc gia nào:
a) Hy Lạp.
b) La Mã.*
c) Ai Cập.
d) Ba Tư.
11. Platôn không được coi là người có tư tưởng XHCN vì:
a) Phê phán sự giàu có và sự nghèo nàn.
b) Chủ trương điếu tiết sự giàu – nghèo.
c) Phủ nhận vai trò cách mạng của tầng lớp bên dưới. *
d) Cả ba nội dung trên.
12. “ Thời đại hoàng kim” được mô ta với nội dung:
a) Sở hữu công cộng về ruộng đất.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục