Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh – File Word

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY


Mục Lục
BÀI 1: TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 4
1. Đặt vấn đề 4
2. Khái niệm 4
3. Nguồn gốc 4
4. Quá trình hình thành 9
5. Giai đoạn hiện thực hóa TTHCM: 10
5. Ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu TTHCM 10
BÀI 2: TTHCM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 11
1. Đặt vấn đề 11
2. TTHCM về vấn đề dân tộc 11
2. CM giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do Đảng của giai cấp CN lãnh đạo: 13
3. CM giải phóng dân tộc là sự nghiệp của toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông: 13
4. CM giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CM vô sản chính quốc: 13
5. CM giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực 14
4. Vận dụng vào công cuộc đổi mới 14
BÀI 3: TTHCM VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH 16
1. TTHCM về CNXH 16
1. Quan điểm HCM về tính tất yếu của CNXH 16
1.1. CNXH là quy luật khách quan, phổ biến trong quá trình phát triển của xã hội loài người 16
1.2. Khả năng tiến lên CNXH của những nước châu Á 16
2. Quan niệm Hồ Chí Minh về bản chất và đặc trưng của CNXH 18
2.1. Hồ Chí Minh quan niệm CNXH là một quá trình phát triển 18
2. TTHCM về thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN 19
1.2. Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH 20
2. Nhiệm vụ và nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH 20
3. Về bước đi, phương thức, biện pháp xây dựng CNXH 20
3. Vận dụng vào công cuộc đổi mới 21
2. Đổi mới là sự nghiệp của dân , do dân, vì dân, do đó phải phát huy quyền làm chủ của dân, khơi dậy mạnh mẽ nội lực để công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 21
3. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 21
4. Xây dựng đảng, xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cần kiệm xây dựng đất nước 22
BÀI 4: TTHCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC & KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI 23
1. Đặt vấn đề 23
2. Những cơ sở hình thành TTHCM về đại đoàn kết 23
2. Những nội dung chủ yếu về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 27
2.1. Đặt CMVN trong quan hệ hữu cơ với CMVS thế giới 27
BÀI 5: TTHCM VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN 28
1. Đặt vấn đề 28
2. TTHCM về Đảng Cộng Sản 28
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HÌNH THÀNH TTHCM VỀ ĐCS 28
I.1. Cơ sở lý luận 28
I.2. Cơ sở thực tiễn 28
II.2. Quan điểm HCM về vai trò của ĐCS VN 29
III. VẤN ĐỀ BẢN CHẤT GIAI CẤP CN CỦA ĐẢNG 30
III.1. Quan điểm HCM về bản chất giai cấp CN của Đảng 30
IV.3. Tự phê bình và phê bình 31
IV.4. Kỷ luật nghiêm minh tự giác 31
IV.5. Đoàn kết thống nhất trong Đảng 31
IV.6. Tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân 31
3. TTHCM về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân 32
I. QUÁ TRÌNH HCM LỰA CHỌN VÀ XÁC LẬP NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI, NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 32
I.1. Quá trình HCM lựa chọn các kiểu nhà nước 32
Chương 6 – Tư tưởng Đạo Đức Nhân văn và Văn hoá Hồ Chí Minh 37
1. TTHCM về Đạo Đức 37
TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH 37
I. Tư tưởng Đạo Đức Hồ Chí Minh 37
2. TTHCM về nhân văn 39
TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH (tt) 39
II. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 39
3. TTHCM về văn hoá 41
TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH (tt) 41
III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 41
Chương 7 – Vận dụng và phát triển TTHCM trong công cuộc đổi mới hiện nay 44
1. Những quan điểm cơ bản 44
VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TTHCM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY 44
I. Những quan điểm cơ bản cần nắm vững trong việc nhận thức và vận dụng TTHCM 44
2. Những nội dung chủ yếu 45
VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TTHCM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY (tt) 45
II. Những nội dung chủ yếu trong việc vận dụng và phát triển TTHCM trong công cuộc đổi mới ở nước ta 45

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục