Giáo trình bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Tài liệu giáo trình đường lối cách mạng đảng CSVN – File Word

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Tập bài giảng này trang bị cho sinh viên: – Những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quan điểm, đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới. – Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng. – Nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. – Sinh viên có thể vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội… theo đường lối, chính sách của Đảng.


NHẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số tiết giảng lý thuyết:02
Số tiết tự học: 01
1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu:
1.1 Khái niệm.
Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam.
1.2 Đối tượng nghiên cứu
Là sự ra đời của Đảng và hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam – từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.
1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu:
Một là, là, rõ sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.
Hai là, làm rõ quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng của Đảng từ năm 1930 đến nay trên các lĩnh vực, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới.
Yêu cầu và mục đích: Trên cơ sở nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng có thể lý giải những vấn đề thực tiển đặt ra và vận dụng vào cuộc sống, đồng thời bằng tri thức chuyên ngành của mình có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chủ trương, chính sách đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
2. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn Đường lối CM của Đảng CSVN:
2.1 Phương pháp nghiên cứu.
– Phương pháp nghiên cứu là con đường, cách thức để nhận thức đúng đắn những nội dung cơ bản của đường lối và hiệu quả tác động của nó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.
– Cơ sở phương pháp luận: Nghiên cứu môn học dựa trên thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng.
– Phương pháp nghiên cứu:
+ Phương pháp lịch sử
+ Phương pháp logic
+ Ngoài ra kết hợp thêm các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp…
2.2 Ý nghĩa.
– Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quan điểm, đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới.
– Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng.
– Nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
– Sinh viên có thể vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội… theo đường lối, chính sách của Đảng.
Câu hỏi ôn tập:
1. Phân tích khái niệm “đường lối cách mạng của Đảng CSVN”?
2. Cho biết mối quan hệ giữa môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN và môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin?
3. Nêu khái niệm: phương pháp và phương pháp nghiên cứu?

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục