Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lenin

🏆 Phần mở đầu Nhập môn kinh tế chính trị

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Chương I
Đối tượng, phương pháp, chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin
I- Lược sử hình thành và phát triển môn kinh tế – chính trị
Từ xa xưa, trong các công trình nghiên cứu của những nhà bác học thời cổ đại như Xênôphông, Platôn, Arixtốt và trong một số tác phẩm của những nhà tư tưởng thời phong kiến ở Trung Quốc, ấn Độ… đã đề cập những vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những tư tưởng kinh tế còn tản mạn, rời rạc, có tính chất tổng kết kinh nghiệm, còn pha trộn với các kiến thức khoa học khác, chưa có học thuyết kinh tế hoàn chỉnh và độc lập.
Kinh tế chính trị ra đời và trở thành một môn khoa học độc lập vào thời kỳ hình thành của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. A. Môngcrêchiên – nhà kinh tế học người Pháp là người đầu tiên nêu ra danh từ “kinh tế chính trị” để đặt tên cho môn khoa học này vào năm 1615.

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục