Nội dung chính môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

🏆 Tài liệu nội dung chính môn chủ nghĩa xã hội khoa học – File Word

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Đồng chí  hãy phân tích tính tất yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độ . Liên hệ với thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta ?

BÀI LÀM

Thời kỳ quá độ lên CNXH là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc toàn bộ các lãnh vực đời sống của xã hội, tạo ra những tiền đề vật chất và tinh thần cần thiết để hình thành một xã hội mà trong đó những nguyên tắc căn  bản của xã hội XHCN sẽ được thực hiện. Thời kỳ này bắt đầu từ khi giai cấp công nhân giành được chính quyền nhà nước cho đến khi CNXH đã tạo ra được những cơ sở của mình trong các lãnh vực của đời sống xã hội. Xét về bản chất, mục tiêu nhất quán của các chế độ XH từ khi có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo thì thời kỳ quá độ lên CNXH nằm trong giai đoạn thấp của hình thái KT-XH CSCN

  1. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH

Quá độ lên CNXH là một tất yếu lịch sử. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ được quy định bởi 2 lý do cơ bản sau đây :

Một là CNXH – giai đoạn đầu của hình thái kinh tế xã hội CSCN – không thể tự phát ra đời trong lòng xã hội cũ. CNTB dù phát triển ở trình độ cao cũng chỉ tạo ra những tiền đề vật chất cho sự ra đời của CNXH. Còn bản thân công cuộc xây dựng CNXH chỉ có thể thực hiện được chỉ khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành lấy chính quyền nhà nước và sử dụng bộ máy nhà nước của mình để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng tầng.

Hai là với điểm xuất phát về kinh tế – xã hội của xã hội tiền tư bản và tư bản, sau khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động trở thành chủ thể cầm quyền, trong xã hội đó còn chưa có đủ những tiền đề vật chất, văn hóa và tinh thần cần thiết để thực hiện những chuẩn mực của xã hội XHCN. Muốn đạt được những đặc trưng đó, phải trãi qua quá trình tổ chức, xây dựng để từng bước cải tạo các quan hệ KT-XH tư bản và tiền tư bản, phát triển lực lượng sản xuất và thay đổi tương ứng trên lĩnh vực QHSX, phát triển một cơ cấu xã hội tiến bộ, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phù hợp với nhu cầu giải phóng con người. Nói riêng trên lĩnh vực kinh tế, toàn bộ sự phát triển của sản xuất và các quan hệ vật chất, tinh thần khác cho phép áp dụng một cách phổ biến nguyên tắc phân phối theo lao động.

Các nhà sáng lập CNXHKH đã nêu ra hai kiểu quá độ lên CNXH : Quá độ trực tiếp từ CNTB lên CNXH và quá độ gián tiếp từ xã hội tiền TBCN lên CNXH. Dù là trực tiếp hay gián tiếp thời kỳ quá độ đều phải trãi qua một quá trình gay go, phức tạp, lâu dài.

Ở mỗi nước do những điều kiện lịch sử, kinh tế, xã hội khác nhau mà độ dài, ngắn của thời kỳ quá độ có khác nhau nhưng nhìn chung đều phải trãi qua một thời kỳ quá độ để đổi mới nền sản xuất xã hội, thay đổi căn bản trong mọi lãnh vực của đời sống xã hội và phải trãi qua một cuộc đấu tranh quyết liệt mới có thể thắng được sức mạnh to lớn của thói quen quản lý theo kiểu tiểu tư sản và tư sản…

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục