Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường

Phân tích đề phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường – File Word

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

I.Câu hỏi

1.Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường?

2.Hãy cho biết quan điểm của CN Mác – Lênin về vấn đề dân tộc? Đảng và Nhà nước ta đã làm gì để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

II.Trả lời:

1.a. Để phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường, đầu tiên ta tìm hiểu các khái niệm :

*Hàng hóa thông thường: là sản phẩm của lao động, nó có thể thỏa mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán.

*Hàng hóa sức lao động:

– Sức lao động: “toàn bộ các thể lực và trí lực ở trong thân thể một con người, trong nhân cách sinh động của con người, thể lực vừ trí lực mà con người phải làm cho hoạt động để sản xuất ra những vật có ích” (C.Mác)

– 2 điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa:

+ Người có sức lao động phải được tự do về thân thể.

+Người lao động bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất.

b.Phân biệt:

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục