So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

🏆 Tài liệu so sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10 – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10:
Giống nhau:
o Xác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền và
CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau ko có bức tường
ngăn cách
o Mục tiêu của CMVN là độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày
o Khẳng định lực lượng lãnh đạo CMVN là ĐCS. Lấy CN mac-lê làm
nền tảng
o Khẳng định CMVN là 1 bộ phận khắng khít của CMTG, giai cấp VS
VN phải đoàn kết với VSTG nhất là VS pháp
o Xác hịnh vai trò và sưc mạnh giai cấp công nhân

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục