Chat with us, powered by LiveChat

So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

so sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

🏆 Tài liệu so sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10 – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10:
Giống nhau:
o Xác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền và
CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau ko có bức tường
ngăn cách
o Mục tiêu của CMVN là độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày
o Khẳng định lực lượng lãnh đạo CMVN là ĐCS. Lấy CN mac-lê làm
nền tảng
o Khẳng định CMVN là 1 bộ phận khắng khít của CMTG, giai cấp VS
VN phải đoàn kết với VSTG nhất là VS pháp
o Xác hịnh vai trò và sưc mạnh giai cấp công nhân

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Cộng đồng chia sẻ tài liệu,sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book
Logo