Triết Học Mác – Lê Nin

Tiểu luận Tôn giáo và ảnh hưởng của tôn giáo đến đời sống xã hội

Tôn giáo và ảnh hưởng của tôn giáo đến xã hội  A – MỞ ĐẦU : Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới : thiên niên kỉ thứ 3. Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong …

Read More »

Bài giảng Triết học Mác – Lênin Học Phần 2

Bài giảng Triết học Mác – Lênin (học phần 2) (NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN) Nội dung cơ bản của bài giảng Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin gồm: CHƯƠNG IV : HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ CHƯƠNG V : HỌC THUYẾT GIÁ …

Read More »

Đề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin HP2 Học thuyết giá trị Một hợp tác xã nông nghiệp sản xuất được 50 tấn lúa/vụ, họ bán 5 tấn để chi tiêu khác, số còn lại để ăn. Hỏi hợp tác xã trên …

Read More »

Slide bài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin

QUY LUẬT CHUYỂN HÓA TỪ NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG THÀNH NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI Là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác – Lênin. Chỉ cách thức của sự vận động, phát triển, theo đó …

Read More »

Bài giảng giáo trình chính trị học đại cương pdf

Bài giảng chính trị học trình bày sơ lược về lịch sử tư tưởng và các học thuyết chính trị, đi sâu vào nghiên cứu tư tưởng MacLenin và Hồ Chí Minh MỤC LỤC MỤC LỤC………………………………………………………….2 LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………….4 CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN CHÍNH TRỊ HỌC …………5 1.1. Khái niệm …

Read More »